De kwaliteit van de Journey Practioners komt mede tot uitdrukking in hun beroepscode. De NVJP houdt hier strikt de hand aan. Geaccrediteerde practioners worden hierop gecontroleerd en gewezen. U kunt niet alleen de Practioners , maar ook de NVJP daarop aanspreken. In de beroepscode is ook een klachtenregeling opgenomen.

Beroepscode

1. De beroepscode voor Journey Practioners  beschrijft de ethische aspecten van de uitoefening van het beroep Journey Practioners in relatie tot de cliënt, collega-NVJP-leden en andere bij de beroepsuitoefening betrokken personen en instanties. NVJP-leden worden geacht zich aan de beroepscode te houden en indien deze niet in alle benodigde details voorziet, te handelen in de geest van de beroepscode. Bij klachten geldt de interne klachtenregeling. De beroepscode voor Journey Practioners  is gebaseerd op de waarden Kwaliteit en Integriteit.

2a. Het beroepsmatig handelen van NVJP-leden is gericht op het maximaal ondersteunen van cliënten in het bereiken van hun doelen. Uitgangspunt daarbij is, dat de cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft voor zijn gezondheid en voor de inrichting van zijn leven. NVJP-leden respecteren de wijze waarop hun cliënten tegen de werkelijkheid aankijken en dringen hun visie niet op. NVJP-leden hebben een professionele en integere houding bij hun beroepsuitoefening en houden zich aan de normen en regels van de NVJP.

2b. NVJP-leden zijn zich bewust van de grenzen van hun kennen en kunnen en onthouden zich van uitspraken of handelingen die niet binnen hun competenties liggen. NVJP-leden voldoen steeds aan alle criteria ten aanzien van na- en bijscholing en houden zich in alle redelijkheid op de hoogte van maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen die direct of indirect invloed hebben op hun beroepsuitoefening. Zij wekken geen valse verwachtingen ten aanzien van het te verwachten resultaat noch houden ze deze in stand als ze al bestaan bij een cliënt. Zij vergewissen zich ervan dat de cliënt in vrijheid naar hen toegekomen is en weigeren behandeling indien daar op medische of ethische gronden reden voor is. Zij verstrekken voorafgaand aan het eerste consult duidelijkheid over het gehanteerde tarief. Zij komen in alle redelijkheid beloftes na ten aanzien van nazorg. NVJP-leden onthouden zich van veroordelende uitspraken over andere vormen van medisch handelen zodat de cliënt in alle vrijheid zijn/haar eigen weg kan bewandelen. Indien zij, op basis van de aan hen verstrekte informatie, dit gewenst vinden adviseren NVJP-leden hun cliënten een regulier medisch behandelaar te raadplegen. Op verzoek van de cliënt kunnen zij een samenwerkingsverband met deze behandelaar aangaan. NVJP-leden laten hun cliënten vrij om op ieder moment en zonder opgaaf van redenen hun relatie met hen te verbreken. NVJP-leden handelen bij klachten volgens de geldende interne klachtenregeling.

2c. NVJP-leden zijn gehouden aan de regels die gelden binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij hanteren het beroepsgeheim ten aanzien van de gegevens van hun cliënten en ten aanzien alle informatie die hen bereikt in het contact met hun cliënten. Voor intervisie- en supervisiedoeleinden worden uitsluitend procesgegevens gebruikt. Voor informatieve doeleinden worden uitsluitend gegevens gebruikt die ontdaan zijn van iedere mogelijke verwijzing naar een individuele cliënt. Cliënten kunnen altijd beschikken over of inzicht krijgen in hun persoonlijk dossier, al dan niet via een door hen schriftelijk gemachtigde.

3. NVJP-leden zorgen, indien zij door omstandigheden niet in staat zijn tot (een professionele en integere) beroepsuitoefening, voor adequate vervanging in de vorm van verwijzing naar collega-NVJP-leden. NVJP-leden onthouden zich van negatieve uitlatingen over collega-Journey Practioners  binnen of buiten de NVJP en over andere vertegenwoordigers van de reguliere en alternatieve geneeskunde. Indien NVJP-leden echter informatie krijgen waaruit kan worden afgeleid dat een NVJP-lid handelt op een wijze die schade aan cliënten en/of de beroepsgroep toebrengt melden zij dit bij het bestuur.

4. NVJP-leden houden zich aan alle wettelijk gestelde regels ten aanzien van hun beroepsuitoefening.

Klachtenregeling De beroepscode voor de leden van de NVJP beschrijft de ethische aspecten van de uitoefening van het beroep Journey Practioners. Leden van de NVJP worden geacht zich aan deze beroepscode te houden en indien deze niet in alle details voorziet, te handelen in de geest van de beroepscode. Bij klachten wordt de geldende interne klachtenregeling gevolgd: Klachten worden altijd serieus in behandeling genomen. Allereerst zal door betrokken aangeklaagde geprobeerd worden met klager naar wederzijdse tevredenheid tot overeenstemming te komen. Indien dit niet lukt wordt, na goedkeuring van de klager, om bemiddeling gevraagd van een binnen de NVJP speciaal aangewezen bemiddelaar. Ook de klager kan een bemiddelaar of vertegenwoordiger inbrengen. Het bestuur van de NVJP wordt op de hoogte gebracht van de bemiddelingspoging middels een bericht aan de voorzitter van de NVJP. Indien ook deze poging niet slaagt zal, indien dat zinvol lijkt, gezocht worden naar een andere oplossing en wordt de klacht neergelegd bij een onafhankelijke klachtencommissie. Een kopie van de volledige klachtenregeling kan op verzoek worden toegestuurd.

Voor het aanvragen hiervan kunt u mailen naar info@NVJP.nl.